ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ


Σε εφαρμογή όπως παρ. 4 του άρ. 70 του 4412/2016 όπως ισχύει, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Θα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςΑ/Α ΕΣΗΔΗΣ 182290


Ακολουθούν 11 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21PROC009649124.pdf
2. ΕΣΥ s.pdf
3. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___021221.pdf
4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21PROC009649039.pdf
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ s.pdf
6. ΣΑΥ s.pdf
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΗΜ s.pdf
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΟΙΚ s.pdf
9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ s.pdf
10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ s.pdf
11. ΦΑΥ s.pdf
Ακολουθούν 2 αρχεία:
12. espd-request-v2.pdf
13. espd-request-v2.xml
Ακολουθούν 1 αρχεία:
14. ΣΧΕΔΙΑ.zip


02-12-2021 (tglenis)