Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 19REQ005253645.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 001 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ 19PROC005323450.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΤ5746ΨΖΥ1-ΨΚΟ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. 003 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005324101.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. 004 ΕΕΕΣ espd-request.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. 004 ΕΕΕΣ espd-request-v2 (2).zip
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. 005 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. 006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
9. 007 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
10. 008 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
11. 009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.docx


23-07-2019 (tglenis)