ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΕΤΟΥΣ 2019"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΔΙΟΡΘΩΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. ΕΣΥ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. ΕΝΤΥΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
9. ΤΕΥΔ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
10. ΤΕΥΔ.docx


27-02-2019 (tmarkopo)