"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ",
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ"
Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ - Αντίγραφο - Αντίγραφο - Αντίγραφο.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ - Αντίγραφο.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ΕΣΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.docx
Ακολουθούν 1 αρχεία:
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ.pdf


07-11-2018 (tmarkopo)