ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - Β΄ΦΑΣΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - Β΄ΦΑΣΗ”, με προϋπολογισμό 850.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών με προϋπολογισμό 268.111,15 € και κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 419.102,43 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Ξάνθης στην Ξάνθη, Κτίριο Διοίκησης ΠΡΟΚΑΤ, 2ος όροφος, οδός Βασ.Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη), μέχρι τις 20-6-2013 προσκομίζοντας γραμμάτιο είσπραξης ποσού δέκα (10) ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στον αρ. λογ/σμού 5353-004519-262 υπέρ Ε.Α.Δ.Π. του Δ.Π.Θ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους Ποιμενίδη Βασίλειο και Μποφίλιο Γεράσιμο, μετά την 7-6-2013 στα τηλέφωνα 2541079082 , 2541079086 και FAX επικοινωνίας 2541079079.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-6-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (ώρα λήξης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το με το άρθρο 6 του Ν.3669/08.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο θα εφαρμοσθεί το άρθρο 18 της Διακήρυξης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεως A2 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 1ης και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.744,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με ΚΑΕ: 2005ΣΕ44530096. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Δ.Π.Θ.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ__ΔΙΑΚΗΡ.pdf


06-06-2013 (aorfan)