Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας άγονου διαγωνισμού έργο


Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 877/28-12-2012 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

α) το με αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 507/21-12-2012 (Α 2349/21-12-2012) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δ.Π.Θ., που αφορά στον ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση περιμετρικής Τάφρου έτους 2012 και επισκευή περίφραξης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής»,

β) την με αριθ. πρωτ. Β 1117/21-12-2012 απόφαση της αριθ. 875/13-12-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού του παραπάνω έργου,

γ) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3669/08 και του άρθρου 18 της οικείας διακήρυξης,αποφάσισε να ορίσει νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση περιμετρικής Τάφρου έτους 2012 και επισκευή περίφραξης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής», προϋπολογισμού μελέτης 50.000€ με Φ.Π.Α., τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Η.Δ.ΑΔΑ.pdf


09-01-2013 (aorfan)