Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: "Εργασίες αποπεράτωσης του έργου Ανέγερση εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.-Β΄ΦΑΣΗ"


Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 860/11-9-2012 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη:

α)την με αριθ. πρωτ. Α 6502/11-7-2012 ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 12-7-2012 απόφαση της Συγκλήτου με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο για την λήψη αποφάσεων για την ολοκλήρωση του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης του έργου Ανέγερση εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.-Β΄ΦΑΣΗ»

β)το με αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 9/69-2012 (Α 81/6-9-2012) έγγραφο, σχετικά με τον ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του παραπάνω έργου,

γ)το από 4-9-2012 (αριθ. πρωτ. Α 71/5-9-2012) πρακτικό του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου,

δ)το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό,

ε)τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.1 του ν.3669/08,

στ)το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης,

Αποφάσισε:

α)Να κάνει δεκτό το από 4-9-2012 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης του έργου Ανέγερση εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.-Β΄ΦΑΣΗ».

β)Την διενέργεια νέου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων.

O Πρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. APOFASHPRYTANIKOYNEASHMEROM-1.pdf


12-09-2012 (aorfan)